ΕΝΦΙΑ: Ποιοι κατοχυρώνουν μείωση ή πλήρη απαλλαγή

0 47

Τους όρους και τη διαδικασία με την οποία κατοχυρώνεται ή χάνεται η μερική ή ολική απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το 2019 καθορίζεται με απόφαση της Aνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με αυτήν, κατά την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του 2019 θα συμπεριληφθούν στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου, το οποίο λαμβάνεται υπ’ όψιν για να διαπιστωθεί εάν αυτός είναι δικαιούχος μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ακόμη και εισοδήματα τα οποία είναι έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα, όπως οι αποζημιώσεις απολύσεων, καθώς επίσης και ποσά κοινωνικών παροχών τα οποία δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι τα επιδόματα τέκνων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%, καθώς επίσης και τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους των ειδικών μισθολογίων.

Στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου που θα ληφθεί υπ’ όψιν για να διαπιστωθεί εάν δικαιούται ή όχι την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα συνυπολογιστούν επίσης τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, καθώς και τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων.

Όλα αυτά τα ποσά θα προστίθενται στα λοιπά -δηλωθέντα για το έτος 2018- εισοδήματα των φορολογουμένων τα οποία υπόκεινται κανονικά σε φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή στους μισθούς, τις συντάξεις, τα ενοίκια, τα κέρδη από επιχειρήσεις, τους τόκους καταθέσεων κ.λπ.

Στη συνέχεια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, θα προστίθεται στο άθροισμα που θα έχει προκύψει και τυχόν επιπλέον διαφορά εισοδήματος λόγω υψηλών τεκμηρίων διαβίωσης.

Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οικογενειών τα συνολικά ποσά «καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος» θα φουσκώσουν και θα ξεπεράσουν τα σχετικά χαμηλά όρια ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος που έχουν τεθεί ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Η μέθοδος, με την οποία συναθροίζονται όλα τα παραπάνω ποσά προκειμένου να «φουσκώνουν» τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών και να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται με την υπ’ αριθμόν Α1278/2019 απόφαση της Aνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Τι προβλέπει η απόφαση
Η απόφαση αυτή, η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 Ιουλίου προβλέπει συγκεκριμένα ότι στο συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου, το οποίο θα ληφθεί υπ’ όψιν για να κριθεί εάν δικαιούται ή όχι μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα συμπεριληφθούν και τα ποσά που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18 του πίνακα 6 της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (του εντύπου Ε1).

Στους κωδικούς αυτούς έχουν περιληφθεί από τους φορολογούμενους τα ακόλουθα ποσά εισοδημάτων:

A. Εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς κατά την καταβολή τους, αλλά υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%. Τα εισοδήματα αυτά είναι τα εξής:
1. Η διατροφή συζύγου και τέκνων.
2. Τα επιδόματα ανεργίας.
3. Οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή των θυμάτων πολέμου ή των αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
4. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.
5. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
6. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
7. Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
8. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
9. Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
10. Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.
11. Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις
12. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης
13. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος.

B. Εισοδήματα που απαλλάσσονται και από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τα εισοδήματα αυτά είναι:
14. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία των ολικά τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω.
15. Η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
16. Το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018, το οποίο καταβάλλεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
17. Η εκλογική αποζημίωση (παρ. 1., άρθρο 108, Π.Δ. 26/2012).
18. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
19. Το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ) του ν. 4551/2018.

Γ) Λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, όπως:
20. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 σε εκατοντάδες χιλιάδες εν ενεργεία και συνταξιούχους δημοσίους λειτουργούς υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς, ιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς κ.λπ.).
21. Το επίδομα ανεργίας του ΓΕΝΕ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος 2018.
22. Τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά πρόσωπα – εταίρους προσωπικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, (O.E., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες κλπ.), μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου.
23. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).

πηγη: Ναυτεμπορικη

You might also like More from author

Comments

Loading...