Συνεδρίαση δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση του Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου

0

Στη συνεδρίαση το μεσημέρι της Δευτέρας, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης τα θέματα ημερήσια διάταξης είναι:

1. Λήψης απόφασης για εξόφληση των οφειλών της υπό εκκαθάριση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑ».

2. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, κατόπιν ακύρωσης της υπ΄αρ. 137/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ’ αρ. πρωτ. 56716/08-12-2020 απόφασή της, της άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης αυτής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εκ μέρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, και της αναγκαιότητας για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων, όπως είναι οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου και τμήματος του προσήνεμου μόλου του τουριστικού καταφυγίου του Λιμένα Νάξου λόγω υποσκαφής.

3. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

4. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.

5. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων –ορισμός μελών του Δ.Σ. στην Επιτροπή».

6. Έγκριση ή μη υπογραφής της «Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA».

7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής άρθρου 199 Ν. 3463/2006, για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.

8. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και συνοδού έργου (Σπαστηριοτρηβείο – Μονάδα Θραύσης – Ταξινόμησης – Παραγωγής Αδρανών Υλικών) στη θέση ¨Τζιριώτη – Δύραχα¨, Τ.Κ. Κινιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Ε.Β.Ε.

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στον καθορισμό αντιμισθίας του Προέδρου της.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα